klient JPK

Od 1 stycznia 2018 każdy mikroprzedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc wysyłać Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Często ewidencja faktur prowadzona jest w Excelu. Problem może stanowić konsolidowanie danych z wielu plików na dodatek zapisanych przy użyciu różnych struktur.

Aby ułatwić wysyłanie pliku Ministerstwo Finansów udostępniło darmowy program do wysyłki Klient JPK 2.0. Umożliwia on wysłanie pliku w formacie .xml i przygotowanie danych do wysyłki w bardziej przystępnym dla użytkownika formacie .csv. Pliki w formacie .csv można łatwo sprawdzić, dodać brakujące rekordy i otworzyć w wielu ogólnie dostepnych programach. Jednak problemem może być konsolidowanie danych do takiego pliku szczególnie, że często zapisane są one w wielu różnych skoroszytach excelowych.

Nasz program rozwiązuje te problemy generując poprawny plik .csv akceptowany przez oficjalnego Klienta JPK. Nadal możesz używać Excela, a aplikacja zadba o poprawne skonsolidowanie danych i generowanie wynikowego pliku .csv. Taki plik może być następnie użyty przez oficialnego klienta i wysłany do ministerstwa. Obecnie obsługiwany format to JPK_VAT(3).

Jeżeli chcesz wypróbować narzędzie, ale nie masz plików, kliknij tutaj: Wypróbuj demo!

Otworzy się narzedzie w wersji ‘demo’ z załadowanymi przykładowymi plikami tak, aby można je było zobaczyć w ‘akcji’ i wygenerować pierwszy plik.

Przydatne linki:

struktura programu:

 • Nagłówek

  Konieczny do wytworzenia pliku wynikowego. Pozwala wypełnić nagłówek i wprowadzić dane identyfikujące dany podmiot (NIP, nazwę podmiotu oraz adres e-mail.)

 • Wczytywanie plikow

  Pozwala przenieść ewidencję sprzedaży i zakupu VAT z plików Excela.

 • Sprzedaż

  Pozwala przeglądać ewidencję sprzedaży

 • Kupno

  Pozwala przeglądać ewidencję zakupów

 • Zapisywanie pliku

  Tutaj generowany jest plik w formacie .csv akceptowanym przez oficjalnego klienta.

Górny główny pasek

 • “Wczytaj plik”

  Otwiera okno pozwalające wczytać plik.

 • Pomoc

  Otwiera okno pomocy.

 • wykasuj wszystko

  Bezpowrotnie czyści wszystkie dane przesłane do aplikacji.

Nagłówek - Struktura nagłówka

Nazwa pola Opis pola
Cel Złożenia Pole zawiera warianty: 0 – Plik JPK za okres; 1 - Pierwsza korekta; 2 - druga korekta itd.
Data Od Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT (przykład: 2017-01-01)
Data Do Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT (przykład: 2017-01-31)
NazwaSystemu Nazwa programu, przy pomocy którego podatnik prowadzi ewidencję VAT.

Podmiot – Dane identyfikujące podmiot

Nazwa pola Opis pola
NIP Identyfikator podatkowy
Pełna Nazwa Pełna nazwa
Email Adres e-mail

Wczytywanie plików

Jeżeli wczytamy plik excelowy zawierajacy tylko jeden arkusz, otrzymamy ekran podobny do poniższego:

Jeżeli wczytamy plik excelowy zawierajacy więcej niż jeden arkusz, pojawi się dodatkowy element zawierajacy liste dostepnych do wczytania arkuszy:

Po wyborze arkusza:

 • Nastepnym krokiem jest zaznaczenie kolumn, które zostaną przeniesione do ewidencji sprzedaży i zakupu VAT.

  Kliknij na niewypełniony wiersz. Wyświetli się lista:

  Wybierz z listy odpowiednią kolumnę, która ma być odwzorowana w ewidencjach.

  W zależności od tego, którą ewidencje wybierzesz (klikając na przyciski):

  ewidencję sprzedaży czy ewidencję zakupów

  otrzymasz listę kolumn ewidencji sprzedaży albo listę kolumn ewidencji zakupów

  Ostatnim elementem potrzebnym do przeniesienia tabeli do ewidencji sprzedaży i zakupu jest zaznaczenie pierwszego i ostatniego wiersza. Kliknij na przycisk ‘Wybierz pierwszy wiersz’ i następnie kliknij odpowiedni wiersz w tabeli. Zaznaczony wiersz zostanie podświetlony na zielono, a wcześniejsze zaznaczenie zniknie z tabeli. Teraz kliknij przycisk ‘Wybierz ostatni wiersz’.

  Zaznaczenie to jest potrzebne w przypadku kiedy:

  1. nagłowek tabeli nie zawsze znajduje się w pierwszym wierszu. Często plik zawiera dodatkowe informacje których nie chcesz przenosić, np. adresy, daty, informacje dodatkowe.
  2. plik zawiera tzw. ‘stopkę’ której nie chcesz przenosić do ewidencji

  Następnie kliknij na przycisk

  W zależności od tego, którą ewidencję wybrano (klikając na przyciski):

  , czy na

  tabela zostanie zaimportowana do ewidencji sprzedaży albo do ewidencji zakupów.

 • Pasek nad tabelą służący do operacji na plikach

  Opis elementów:

  • czyści wszystkie załadowane arkusze

  • kliknięcie na jeden z dwóch przycisków wybiera ewidencję sprzedaży albo zakupu w systemie.

  • kliknięcie na te przyciski pozwala wybrać pierwszy i ostatni wiersz w arkuszu , jeżeli jest on różny od standardowego:

  • 1-szy wiersz to nagłówek arkusza, 2-gi wiersz tableli jest pierwszym wierszem w arkuszu
  • ostatni wiersz w tabeli jest ostatnim wierszem arkusza
  • Klikając

   ładujesz wybrany arkusz do ewidencji sprzedaży albo do ewidencji zakupów.

Sprzedaż

Nazwa pola Opis pola
NrKontrahenta Numer, przy użyciu którego indetyfikuje się kontrahenta potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Jeżeli zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak”
NazwaKontrahenta Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta
AdresKontrahenta Adres kontrahenta
DowodSprzedaży Numer dowodu sprzedaży
DataWystawienia Data wystawienia dowodu sprzedaży
DataSprzedaży Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. W przeciwnym przypadku – pole puste (pole opcjonalne)
K_10 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku (pole opcjonalne)
K_11 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (pole opcjonalne)
K_12 Kwota netto – w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy (pole opcjonalne)
K_13 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% (pole opcjonalne)
K_14 Kwota netto – w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy (pole opcjonalne)
K_15 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% (pole opcjonalne)
K_16 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% (pole opcjonalne)
K_17 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% (pole opcjonalne)
K_18 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% (pole opcjonalne)
K_19 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (pole opcjonalne)
K_20 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (pole opcjonalne)
K_21 Kwota netto – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (pole opcjonalne) Strona 9 z 13
K_22 Kwota netto – Eksport towarów (pole opcjonalne)
K_23 Kwota netto – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pole opcjonalne)
K_24 Kwota podatku należnego – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pole opcjonalne)
K_25 Kwota netto – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne)
K_26 Kwota podatku należnego – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne)
K_27 Kwota netto – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne) K_28 Kwota podatku należnego – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)
K_29 Kwota netto – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)
K_30 Kwota podatku należnego – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)
K_31 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) (pole opcjonalne)
K_32 Kwota netto – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)
K_33 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)
K_34 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)
K_35 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)
K_36 Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy (pole opcjonalne)
K_37 Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy (pole opcjonalne)
K_38 Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy (pole opcjonalne)
K_39 Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy (pole opcjonalne)

Kupno

Nazwa pola Opis pola
NrDostawcy Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
NazwaDostawcy Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)
AdresDostawcy Adres dostawcy (kontrahenta)
DowódZakupu Numer dowodu zakupu
DataZakupu Data wystawienia dowodu zakupu
DataWplywu Data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne)
K_43 Kwota netto – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne)
K_44 Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne)
K_45 Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych (pole opcjonalne)
K_46 Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych (pole opcjonalne)
K_47 Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (pole opcjonalne)
K_48 Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć (pole opcjonalne)
K_49 Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy (pole opcjonalne)
K_50 Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy (pole opcjonalne)

Zpisywanie pliku

Klikając na przycisk optrzymujemy wynikowy plik w formacie .csv. Struktura tego pliku jest akceptowana przez oficjalnego Klienta JPK 2.0 do wysyłania JPK_VAT(3).